Zhang, Qiuyun, Dandan Lei, Qianqian Luo, Taoli Deng, Jingsong Cheng, Yutao Zhang, and Peihua Ma. 2021. “Immobilizing Ni (II)-Exchanged Heteropolyacids on Silica as Catalysts for Acid-Catalyzed Esterification Reactions”. Periodica Polytechnica Chemical Engineering 65 (1):21-27. https://doi.org/10.3311/PPch.14788.