Qiao, Shuo, Jingyi Xia, Yimin Xia, Zaizheng Liu, Jinshu Liu, and Ailun Wang. 2019. “Establishment of Coal-Rock Constitutive Models for Numerical Simulation of Coal-Rock Cutting by Conical Picks”. Periodica Polytechnica Civil Engineering 63 (2), 456-64. https://doi.org/10.3311/PPci.13084.