Liu, Xinrong, Fei Xiong, Dongshuang Liu, Xiaohan Zhou, Dongliang Li, Linfeng Wang, Yafeng Han, and Chunmei He. 2021. “Theoretical Study on Relaxed Surrounding Rock Pressure on Shallow Bias Neighborhood Tunnels under Seismic Load”. Periodica Polytechnica Civil Engineering 65 (4):1227-38. https://doi.org/10.3311/PPci.18697.